5 ಅದಭುತ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ (Meteorology) ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೀಯ ಶಾಖೆ, ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ಬೆಳಕು, ವಾಯು, ನೀರು ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಿಸ್ತು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ.

ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ 5 ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:

1. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಧಿ:

ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದರೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಧಿ (El Niño) ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಧಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಧಿಯ ಉತ್ತಮ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂಬುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಧಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಗಿದೆ.

2. ರೇಡಿಯೋಮೇಟ್ರಿ:

ರೇಡಿಯೋಮೇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತ ರೇಡಿಯೋ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ತೆರೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಪರಿಶೀಲಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೇಡಿಯೋಮೇಟ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾವಗಳು:

 • ದಿಗುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕತೆಯ ಕಡೆ
 • ಪ್ರಕಾಶ ಚುರುಪತ್ವದ ಏರಪ್ರಪತ್ವದ ಮೇಲೆ
 • ಶೀತಲತೆ ಹಾಗು ಉಷ್ಣತೆ ಸಮೀಕರಣಗಳು

3. ಮಹಾಪ್ರವಾಹಗಳು:

ಮಹಾಪ್ರವಾಹಗಳು ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಮಹಾಪ್ರವಾಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು:

 • ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡಿಪೋವದು
 • ಕರಗಿದ ಬೂಟದ ರಾತ್ರಿ ಎಂದಿಗೂ ಆರಾಮದ ಮುನ್ನವದು
 • ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪುನರ್ಮಿಲನ, ಹಿಂಸೆಯ ನ್ಯೂನತೆ

4. ಭೂ-ವಾಯು ಸಂಬಂಧ:

ಭೂ-ವಾಯು ಸಂಬಂಧ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ-ನಿರ್ಮಿತ ತರಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

5. ಕ್ಲೌಡ್‌ಫರ್ಮೇಶನ್:

ಕ್ಲೌಡ್‌ಫರ್ಮೇಶನ್ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಜ್ಞವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ. ಕ್ಲೌಡ್ಗಳು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಕೃಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲೌಡ್‌ಫರ್ಮೇಶನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೋಟ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳ ಒಡವೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೌಡ್‌ಫರ್ಮೇಶನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರಿಯು:

ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಶೀಲವಾದ ಹವಾಮಾನ ನೋಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾರರೇಖೆಗಳೊಡನೆ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ, ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನು?

ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆಸಢವಾರಗಳೇ ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು:

 • ಮೊತ್ತಮೈಯವಾಗಿ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಗಳು
 • ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಭಾವ
 • ಬಾಲ್ಯದ ಎಲ್ಲೆನಿಲ್ಲಿಸುವುದು

ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪಡಿಕಾರಗಳು:

 • ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ಶಾಶ್ವತ
 • ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದ್ವಿತೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
 • ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪದವು ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಳಂಬಕ ತಜ್ಞರ ಪಡೆಯಲು ಮುಂಗಡ್ಡೀಸುವುದು:

 • ಅವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ